Tag Archives: สุขาภิบาล

หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย

สมาคมสาธารณสุขอเมริกัน (American Public Health Administration) ได้กำหนดมาตรฐานความต้องการในเรื่องบ้านพักอาศัย ดังนี้คือ บ้านพักอาศัยจะต้องมีลักษณะเป็นไปตามความต้องการทางด้านร่างกายของผู้อยู่-อาศัย (Fundamental Physiological Needs) บ้านพักอาศัยจะต้องเป็นไปตามความต้องการทางด้านจิตใจของผู้อยู่อาศัย (Fundamental Psychological Needs) ต้องป้องกันโรคติดต่อภายในบ้าน (Provision against Communicable Diseases) สามารถป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน (Provision against Accidents) ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Fundamental Physiological Needs) หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสนองความต้องการทางร่างกาย แก่ผู้อยู่อาศัยได้ เช่น การจัดระบบระบายอากาศให้เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัยที่จะต้องพิจารณาจัดให้ถูกต้องด้วย ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ 1.1 อุณหภูมิและความชื้น … Continue reading

Posted in เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ | Tagged | Comments Off on หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย